Trustpilot
 • checkTesten in 3 stappen
close
Assortiment
Klantenservice

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Batterytester: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Flamec B.V., gevestigd aan Gildenweg 20, 7021BR te Zelhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 53834275.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Batterytester een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Batterytester en de wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Batterytester en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Batterytester zich, tegen betaling, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Batterytester aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, accutestapparatuur, inclusief toebehoren, alsook los leverbare kabeldelen.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Batterytester en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 1. Verkoop van de producten geschiedt tegen de prijzen zoals vermeld in laatst door Batterytester aan de wederpartij bekendgemaakte prijslijst, met dien verstande dat indien aan de bestelling van de wederpartij een concreet aanbod van Batterytester, inclusief prijzen, voorafgaat, verkoop geschiedt tegen de in dat aanbod vermelde prijzen.
 2. Prijzen in prijslijsten als bedoeld in lid 1 zijn geldig voor de daarin uitdrukkelijk aangegeven duur of periode. Bij gebreke van een dergelijke duur of periode geldt de prijslijst totdat Batterytester de prijslijst herroept of vervangt. Batterytester kan de prijzen in de prijslijst ook herroepen ten aanzien van bestellingen van de wederpartij die nog niet door Batterytester zijn bevestigd.
 3. Batterytester is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 4. Iedere overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de bestelling van de wederpartij door Batterytester per e-mail aan de wederpartij is bevestigd, ook in geval aan de bestelling van de wederpartij een concreet aanbod van Batterytester vooraf is gegaan.
 5. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Batterytester dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering van de producten plaats Ex Works, conform de laatst geldende versie van de Incoterms. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat Batterytester de producten ter beschikking stelt aan de wederpartij.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, kunnen partijen in geval van Ex Works overeenkomen dat Batterytester voor het transport zorgdraagt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de wederpartij.
 3. In geval van bezorging worden de producten geleverd op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval van bezorging bepaalt Batterytester de wijze van verzending van de producten.
 4. Batterytester bepaalt te allen tijde de wijze van verpakking van de producten.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Batterytester verschuldigde bedragen te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Batterytester de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Batterytester verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra afleverkosten en opslagkosten, komen voor rekening van de wederpartij. Indien opslagkosten onvoldoende bepaalbaar zijn, worden zij naar redelijkheid door Batterytester vastgesteld.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal de wederpartij de producten binnen een door Batterytester te bepalen redelijke termijn alsnog afnemen, bij gebreke waarvan Batterytester bevoegd is de overeenkomst te ontbinden en de wederpartij gehouden is tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Batterytester verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de extra kosten als bedoeld in het vorige lid.
ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN
 
 1. Batterytester spant zich in om de leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Batterytester treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Batterytester schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Batterytester na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Batterytester voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Batterytester deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van Batterytester als bedoeld in lid 1, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.
ARTIKEL 6. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
 
 1. Batterytester garandeert de wederpartij die als wederverkoper optreedt de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers. Onverminderd het vorenstaande in dit lid, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Batterytester is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Batterytester is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Batterytester verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de merknaam van Batterytester (“Batterytester”) en haar beeldmerken, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Batterytester met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de merknaam van Batterytester en haar beeldmerken anders dan bedoeld in de vorige zin, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Batterytester vereist.
 4. De wederverkoper is verplicht om de door Batterytester gehanteerde merknaam en -tekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de wederpartij niet toegestaan merknamen en/of -teken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.
ARTIKEL 7. | GARANTIE, ONDERZOEK EN KLACHTEN
 
 1. Batterytester zal producten leveren die voldoen aan de normale handelskwaliteiten zoals deze gelden binnen de EU. Bij gebruik of doorverkoop van de producten buiten de EU dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en dat voldaan wordt aan de voorwaarden die daaraan in het betreffende land gesteld worden. Voor het overige levert Batterytester de producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dan wel ten tijde van het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk door Batterytester is vermeld.
 2. De wederpartij dient, onverminderd haar aanspraken op eventuele garantie, op het moment van leveren te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op de pakbon aantekening te (laten) maken. In geval de producten door of namens de wederpartij worden afgehaald, geldt dat door inontvangstname van de producten stilzwijgend verklaard wordt dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden, tenzij ter zake vóór de inontvangstname een schriftelijk voorbehoud is gemaakt.
 3. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van de producten, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Batterytester.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Batterytester uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Batterytester bestaan.
 6. Elke aanspraak op garantie of reclameren vervalt indien een gebrek van het product is ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Batterytester toe te rekenen omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met of niet-inachtneming van de meegeleverde gebruikshandleiding of overige aanwijzingen van Batterytester, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties van de producten welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Batterytester zijn uitgevoerd.
 7. Producten kunnen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke instemming van Batterytester worden geretourneerd, waarna, zulks ter keuze van Batterytester, gehele of gedeeltelijke terugbetaling of kwijtschelding, dan wel herstel of vervanging, uitsluitend plaatsvindt in geval sprake is van een tekortkoming van Batterytester of een geldige garantieaanspraak van de wederpartij. Retournering van de producten geschiedt voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 8. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op garantie indien zij de uit hoofde van de betreffende overeenkomst op haar rustende betalingsverplichtingen jegens Batterytester is nagekomen.
ARTIKEL 8. | OVERMACHT
 
 1. Batterytester is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Batterytester bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Batterytester is, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
 1. de wederpartij haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; dan wel,
 2. na het sluiten van de overeenkomst Batterytester ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, de wederpartij verzocht is om zekerheid voor de nakoming te stellen en deze zekerheid binnen een daartoe door Batterytester aangezegde redelijke termijn is uitgebleven.
 1. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet zoals bedoeld in lid 1 onder a, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. De wederpartij is verplicht de schade te vergoeden die Batterytester ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt.
 3. Indien Batterytester de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
ARTIKEL 10. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN
    1. Alle door Batterytester vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de eventuele afleverkosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.
    2. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Batterytester aangegeven wijze.
    3. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Batterytester gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan Batterytester verschuldigde te vorderen. Indien Batterytester zulks vordert, is Batterytester niet eerder gehouden om de producten te leveren dan nadat de vooruitbetaling door Batterytester is ontvangen.
    4. In geval van betaling na levering, dient betaling te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum.
    5. Batterytester is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
    6. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
    7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
    8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Voor gebruik van door Batterytester geleverde accutestapparatuur is kennis van accutechniek vereist. Batterytester adviseert eindgebruikers kennis van accutechniek op te doen middels een daartoe erkende opleiding, cursus of training. De wederverkoper is verantwoordelijk voor het verstrekken van deze informatie aan zijn afnemers. Batterytester aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zowel ontstaan aan accu’s ten aanzien waarvan het geleverde product wordt gebruikt, als anderszins), veroorzaakt door onjuiste of onoordeelkundige behandeling van het product, onjuist of onoordeelkundig gebruik van het product en gebruik van het product in strijd met of niet-inachtneming van de meegeleverde gebruikshandleiding of overige aanwijzingen van Batterytester. Voorts aanvaardt Batterytester geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek van het product, welk gebrek is ontstaan als gevolg van een van buitenkomende oorzaak of een andere niet aan Batterytester toe te rekenen omstandigheid, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Batterytester zijn uitgevoerd.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder met nadruk begrepen de gegevens met betrekking tot het afleveradres. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien.
 3. Batterytester is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Batterytester aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Batterytester te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient Batterytester daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Batterytester ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Batterytester is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Batterytester betrekking heeft. Indien de schade waarvoor Batterytester, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, excessief is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Batterytester daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Batterytester dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Batterytester één jaar.
 7. De wederpartij en in het bijzonder de wederverkoper van de producten, vrijwaart Batterytester van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Batterytester kan worden toegerekend. Indien Batterytester uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Batterytester zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Batterytester, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Batterytester en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle producten blijven eigendom van Batterytester totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst jegens Batterytester is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Batterytester te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Batterytester hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Batterytester of door Batterytester aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Batterytester op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Batterytester de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Batterytester staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de producten door Batterytester aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij derden rusten, behoudt Batterytester zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, de met accutestapparatuur meegeleverde software, alsmede op de door haar gevoerde merknaam “Batterytester” en op haar website of anderszins weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst, de eventuele wederverkoopactiviteiten van de wederpartij c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Batterytester het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Batterytester wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.